Magyar snooker

Az MBSZ Snooker Szakág Versenyszabályzata

Az MBSZ Snooker Szakág Versenyszabályzata

1. Hatálya
Jelen szabályzat hatálya kiterjed minden, a Magyar Köztársaság területén a Magyar Biliárd Szövetség Snooker Szakágának (a továbbiakban Szakág) vagy tagszervezetei által megrendezésre kerülő egyéni snooker versenyre.


2. Versenyek, rendezvények fajtái
A sportágban versenyek a következők szerint szervezhetők:

Céljuk szerint a versenyek lehetnek:

 • ranglista-pontszerző versenyek
 • kupaversenyek
 • meghívásos versenyek
 • csapatversenyek
 • barátságos (szabadidős) versenyek rendezvények (pl. Pot Black kupa, év játékosa választás, farsangi bál stb.)

A választott lebonyolítási rendszert az adott versenyre vonatkozóan a versenykiírás határozza meg.


3. Versenyszámok

Országos egyéni pontszerző (kupa, nagydíj, Mesterek Tornája, OB)

Országos Senior OB (40 év fölött)

Országos Ifjúsági OB (U 19)

Országos Női OB

Országos Csapatbajnokság


4. Részvételi jog a bajnoki rendszerben

Ranglista versenyen az egyesületi tagsággal rendelkező sportszervezetek versenyzői vehetnek részt, akik rendelkeznek az MBSZ által kiadott „licenc” (versenyzési) engedéllyel (lásd MBSz licenc szabályzat).


5. A versenyek előkészítése


5.1. A versenynaptár

A Snooker Szakág minden évben versenynaptárt készít, melyet véglegesített formában a tárgy évadot megelőző december 31-ig közzétesz. Ennek végrehajtása a következők szerint történik:

 • a tárgyévadot megelőző november 30-ig a szakági elnökség elkészíti és közreadja versenynaptár-tervezetét,
 • a sportegyesületektől, szervezetektől beérkező hozzászólások, igények alapján a tárgyévadot megelőző december 20-ig elkészíti és közreadja a végleges versenynaptárt.

A versenynaptárt a szakági elnökség módosíthatja.


5.2. A versenykiírás

Minden, a versenynaptárban szereplő, továbbá az esetleges utólag engedélyezett versenyre vonatkozóan a szakági elnökség versenykiírást készít, melyben valamennyi, a versenyre vonatkozó tudnivalót rögzít.

A versenykiírásnak tartalmaznia kell:

 • a verseny pontos megnevezését
 • a kiíró és rendező megnevezését, címét és postai és elektronikus elérhetőségeit
 • a verseny célját
 • a verseny időpontját
 • a versenybíróság összetételét telefonszám megadásával
 • a versenyen való részvételi jogosultságot
 • a nevezés feltételeit (beküldési cím, nevezési határidő és nevezési díj mértéke)
 • a sorsolás helyét és időpontját
 • a díjazást
 • a megrendezésre kerülő verseny lebonyolítási rendszerét,
 • egyéb tudnivalókat (játékrend, óvási ill. fellebbezési díj mértéke, esetleges játékvezetési kötelezettség, különleges szabályok, a verseny tulajdonjoga, stb.)

A szakág elnöksége jelen szabályzatban rögzíti a lebonyolítási módokat, díjazási rendszert, a nevezés feltételeit.
A szakági elnökség a versenykiírást minden érdekeltnek legalább 10 nappal a verseny időpontja előtt megküldi, hogy a nevezési határidőt az indulni szándékozók betarthassák. A felhívás szövegét internetes honlapján megjelenteti, valamint legalább a verseny helyszínén kifüggeszti.


5.3. Versenyprogram összeállítása

A Szakág versenyprogramjának összeállítása a szakági elnökség feladata. A versenyidőpontok összeállításakor figyelembe kell venni a következőket:

 • Amatőr nemzetközi versenyek időpontját, melyeken hazai versenyző is részt vesz.
 • A magyarországi ünnepek miatt ledolgozandó hétvégi (szombati) munkanapok miatt, azon a hétvégén nem lehet versenyt rendezni, amikor a hétvégére munkanap is esik.
 • Kerülni kell a nemzeti, illetve nagy vallásos ünnepek időpontjára történő versenyek szervezését.
 • Éves viszonylatban legalább 10 pontszerző versenyt kell rendezni. A Snooker Szakág elnöksége éves terminusokban állítja össze versenyprogramját. Az idény kezdete január 1., befejezése december 31.


5.4. Tulajdonjogok

A Snooker Szakág által szervezett versennyel kapcsolatos összes tulajdonjog a szakágat illeti meg, így különösen:

 • a verseny helyszínén kihelyezett hirdetés eladási joga
 • a verseny nevének eladási joga
 • a versennyel kapcsolatos összes nyomtatott anyag (plakát, műsorfüzet, stb.) kiadási joga
 • a belépőjegyek eladásának joga
 • a verseny mérkőzéseiről álló- vagy mozgókép- ill. hangfelvétel készítési,
 • közvetítési, eladási joga
 • a Snooker Szakág az országos jellegű verseny rendezési jogát harmadik személy részére csak a szakági elnökség előzetes írásbeli engedélyével adhatja el vagy engedheti át.
 • A Szakág a versenyt bonyolításában részt vevő klub(ok) vezetőségével minden esetben egyeztet a fenti jogokról.


6. A versenyigazgatás, versenybíráskodás

6.1. Ranglista versenyen a szakági elnökség köteles versenyigazgatót, illetve versenybírót felkérni (együttesen: versenybíróság) vagy megbízni a verseny lebonyolítása érdekében.
6.2. A verseny előkészítését és lebonyolítását a versenyigazgató irányítja és ellenőrzi.


6.3. A versenyigazgató az alábbi kérdésekben: határoz:

 • nevezések elfogadása és elutasítása
 • a sorsoláson előterjesztett javaslatok, észrevételek, panaszok elbírálása
 • a verseny során felmerülő észrevételek, javaslatok, panaszok elbírálása.
 • A verseny során felmerülő szabálytalanságok megállapítása, szankcionálása.


6.4. A versenyigazgató feladatai

 • ismerteti a versenyzőkkel a versenykiírás őket érintő részét, a helyi szabályokat és egyéb szükséges tudnivalókat
 • megnyitja a versenyt
 • folyamatosan figyelemmel kíséri a játékrend betartását, a versenybíró(k) működését, a versenyzők magatartását és haladéktalanul gondoskodik a versenyt zavaró körülmények elhárításáról. Ennek érdekében utasításokat ad ki és ellenőrzi azok végrehajtását. Fogadja a verseny közben felmerülő észrevételeket és a versenybíró bevonásával dönt azokban.
 • kihirdeti a verseny végeredményét, kiosztja a díjakat
 • bejegyzi a mérkőzések eredményét a versenytáblába és kiírja a következő mérkőzéseket
 • ellenőrzi és figyelemmel kíséri a versenytábla vezetését és aláírásával hitelesíti azt
 • gondoskodik a versenyokmányok elküldéséről és megteszi jelentését a versenyről
 • időlegesen vagy teljes egészében részt vesz a mérkőzéseken történő bíráskodásban
 • egy mérkőzés olyan mértékű időbeni elhúzódása esetén, ami veszélyezteti a verseny időben történő befejezését, a versenyigazgató elrendelheti a rövidített frame-eket (a rövidített frame során 15 helyett 6, 3 vagy 1 piros golyóval kezdődik a frame).
 • a Versenyigazgató felülvizsgálja a nevezési díjak befizetését. Kizárható a versenyből az a versenyző, akinek nevezési díját időben nem fizették be. A kizárás tényét haladéktalanul közölni kell az érintett játékossal, a kizárás ellen ez esetben óvásnak helye nincs.
 • a sorsolás megtörténte után a sorsolási tábla egy példányát mindenki számára hozzáférhető helyen kell tartani és a verseny során azt folyamatosan vezetni kell.
 • a versenyigazgató a helyszínen megváltoztathatja a versenybíró döntését, ha azt a versenyzők egyöntetűen hibásnak ítélik meg és a játékvezetői tévedés nyilvánvaló.
 • a Versenybíróság folyamatosan vezeti a versenytáblát, bejegyzi a beérkező eredményeket valamint minden olyan, a versennyel kapcsolatos fontosabb eseményt és döntést (pl. versenyzők távolmaradása, mérkőzés félbeszakítása, lemondása, versenyzők kizárása, újrasorsolás szükségessége, stb.), melyek a verseny végső kimenetelét befolyásolhatják.
 • a döntőmérkőzés(ek) lejátszása után a Versenybíróság felsorakoztatja a versenyzőket eredményhirdetéshez. A díjakat a Versenyigazgató vagy más erre felkért személy (pl. szövetségi vezető, szponzor képviselője, stb.) adja át.


6.5. A versenybíró főfeladatai

 • a versenyigazgató akadályoztatása esetén mindenben helyettesíti a versenyigazgatót
 • időlegesen vagy teljes egészében részt vesz a mérkőzéseken történő bíráskodásban.


7. A versenybíróságnak kiemelt figyelemmel kell lenni a következőkre:

A versenyeken a játék a Nemzetközi Biliárd és Snooker Szövetség (IBSF) által meghatározott szabályok szerint zajlik. Ezek betartása minden versenyzőre nézve kötelező.

 • A versenyeken kötelező öltözék sötét nadrág és cipő, rövid vagy hosszú ujjú ing vagy galléros póló, melyet a nadrágba tűrve kell viselni. Az elődöntőben és döntőben a kötelező öltözék. (sötét nadrág és cipő, ing, mellény). A média által közvetített versenyeken, mérkőzéseken sötét nadrág és cipő, hosszú ujjú ing, mellény, csokornyakkendő viselése kötelező. Fejfedő viselése a mérkőzések alatt tiltott. A versenyigazgató a nem megfelelő öltözet viselése miatt kizárhatja a versenyzőt a versenyen való részvételből.
 • A versenyzőnek a legkésőbb a versenykiírás szerinti mérkőzés kezdetekor kell jelentkeznie a versenyigazgatónál játékra. Amennyiben a versenyző előzetesen nem ad elfogadható indokot a versenykiírás szerinti időpont lekésésére, amelyet a versenyigazgató vagy a versenyző ellenfele elfogad, úgy 1 frame hátránnyal indul. Ha késése meghaladja a 15 percet, de nem lépi túl a 30 percet, úgy hátránya 2 frame-re nő, míg 30 percen túli késedelem esetén a mérkőzést ellenfele nyeri 3:0 arányban.
 • A versenyző tiszteletlen magatartása (pl. ellenfél lökésének megzavarása, szóban vagy más formában történő inzultálása) esetén a versenyigazgató első esetben figyelmezteti a versenyzőt, második figyelmeztetés esetén az ellenfélnek ítéli a framet, harmadik esetben az ellenfél nyeri a mérkőzést 3:0 arányban. Különösen súlyos vétség esetén a versenyigazgató azonnal beszüntetheti a mérkőzést.
 • Amennyiben egy mérkőzést versenybíró vezet, vagy időlegesen közreműködik a mérkőzés vezetésében, akkor a játékosok kötelesek alávetni magukat a versenybíró döntésének, vita esetén a versenyigazgató dönt.
 • Ha a mérkőzésen versenybíró közreműködik csak a versenybíró érintheti az asztalon lévő golyókat.
 • A „miss” szabályt versenybíró közreműködése esetén kötelező alkalmazni. Amennyiben versenybíró nem vezeti a mérkőzést, annak kezdete előtt a versenyzőknek meg kell állapodniuk a „miss” szabály alkalmazásában vagy elhagyásában, mely megállapodás a mérkőzés teljes időtartamára vonatkozik. A „miss” szabály elhagyása abban az esetben lehetséges, ha mindkét versenyző elfogadja azt. A „miss” szabály alkalmazásakor a versenyzőknek a szabály alkalmazását valószínűsítő eseteket jelenteni kell a versenybíró, vagy a versenyigazgató felé, aki ekkor közreműködik mérkőzés vezetésében. A jelentés elmulasztása esetén a versenybíróság vita esetén nem hoz döntést, a versenyzőknek maguknak kell megállapodniuk.
 • Minden 3. befejezett frame után lehet szünetet tartani. A szünet ideje maximum 10 perc. Két szünet között egy alkalommal új frame kezdete előtt lehetőség van higiénés szünet kérésére, melynek ideje maximum 5 perc. Ezek túllépése esetén játék folytatását késleltető játékos a frame-t elveszíti.


8. A sorsolás

A sorsolást a versenykiírásban feltüntetett helyen és időben, lehetőleg 2-3 nappal a verseny előtt kell megtartani. Ügyelni kell arra, hogy a nevezési határidő és a sorsolás időpontja között elégséges idő álljon rendelkezésre a kizárt játékosok értesítésére.

 • A Versenyigazgató és a szakági elnökség legalább egy tagja köteles a sorsoláson megjelenni. Az érdekelt sportszervezetek képviselői részt vehetnek a sorsoláson és javaslatot tehetnek, távolmaradásuk esetén azonban utólag észrevételt nem tehetnek. Még a sorsolás megkezdése előtt határoz a Versenybíróság a nevezések esetleges módosítására irányuló kérelmek tárgyában.
 • A versenyek lebonyolítása a jelentkezők számától, a rendelkezésre álló időtől függően egyenes kieséses vagy csoportos előselejtezős rendszerű lehet. Csoportos előselejtező esetén a mérkőzések két frame-ig tartanak, az eredmény döntetlen is lehet. A két framet nyert versenyző 3 pontot, döntetlen esetén mindkét versenyző 1-1 pontot kap, a vesztes versenyző nem kap pontot. A csoportsorrendet az összes pontok száma határozza meg
 • Az egyenes kieséses szakaszban a mérkőzések – eltérő versenykiírás hiányában – 3 nyert frame-ig tartanak.
 • Amennyiben az elődöntő és a döntő egy napon zajlik, ezek a mérkőzések is 3 nyert frame-ig tartanak. A mennyiben a döntő külön napon zajlik, 4 nyert frame-ig tart.
 • Amennyiben a kiesett versenyzők vigaszágon tovább folytathatják a versenyzést, úgy a vigaszág mérkőzései – eltérő versenykiírás hiányában – 2 nyert frame-ig tartanak.
 • Amennyiben a versenykiírás másképp nem rendelkezik a hivatalos ranglista 1.-8. helyezettje kerül kiemelésre. Amennyiben a hivatalos ranglista 1.-8. helyezésen kívüli, de az átlagos játékerőt jelentősen meghaladó játékerejű versenyzők jelentkeznek, a Szakág elnöksége dönthet úgy, hogy az 1-4. kiemelt mellé kiemeli a ranglista első 8. helyén kívüli versenyzőket az 5-8. helyre. A kiemelés módosításához a szakági elnök, a versenyigazgató és a játékosok képviselőjének egybehangzó döntése szükséges.
 • A versenyek során vigaszág kialakítására van lehetőség, amennyiben ezt a verseny lebonyolításához szükséges mérkőzések száma lehetővé teszi. A vigaszágon a verseny során első mérkőzésükön kiesett, nem kiemelt játékosoknak van joga indulni.


9. Óvás, fellebbezés

A nevezés elutasítása vagy a versenybíróság határozata ellen írásban, indoklással ellátva 24 órán belül óvást lehet benyújtani a versenyt rendező szervhez. Az óvást a versenyt engedélyező szervnek 24 órán belül el kell bírálnia, mely elbírálásban a Versenybíróság tagjai nem vehetnek részt. A döntésről az óvást benyújtó sportszervezetet haladéktalanul értesíteni kell. Az óvás benyújtásával egyidejűleg befizetett – a versenykiírásban rögzített mértékű- óvási díjat az óvás elfogadása esetén vissza kell téríteni, elutasítás esetén az óvási díj a rendező szerv bevételét képezi.

 • Ha a verseny során a Versenyigazgató vagy a versenybíró nyilvánvaló szabálytalanságot követ el, és ennek korrigálása a helyszínen nem érhető el, illetve valamely döntést az érintettek sérelmesnek tartják, panasz nyújtható be a Snooker Szakág Elnökségéhez, melynek tárgyában az Elnökség soron következő ülésén – valamennyi érdekelt meghallgatása után – döntést hoz. A döntéséről a panasz benyújtóját értesíti. Az Elnökség ilyen döntése végleges, az ellen további jogorvoslat-keresésnek helye nincs.


10. A versenyzőkre kötelező a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) által kiadott Dopping Szabályzat betartása, mely betekintésre az MBSZ-nél rendelkezésre áll.

11. Záró rendelkezések
Jelen Versenyszabályzatot a MBSZ Snooker Szakág Elnöksége széleskörű előzetes egyeztetés után megtárgyalta és ezek alapján az 0928/2009/1 sz. határozatával 2009. október 28-án hagyta jóvá.

 • A Versenyszabályzat 2010. január 1-én lép hatályba,

 

A bejegyzés alapja: http://www.snookersport.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=77

Hasonló snooker bejegyzések

Joe